Obsah

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace, poskytují sociální služby "Domovy pro seniory" a "Domovy se zvláštním režimem" na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví č.j. 2265/SZ/2007 o registraci.

 Domov se zvláštním režimem

 

Poslání:

Poskytovat pobytové sociální služby osobám, které nejsou schopny samostatného bydlení a péči o ně již není schopna zvládnout pečovatelská služba nebo rodina. Předpokladem je, aby tyto osoby měly natolik sníženou soběstačnost z důvodu svých onemocnění, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Při poskytování sociálních služeb v tomto zařízení je režim přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

                       

I.

Cíle:

 • uživatel, který si udrží své schopnosti a dovednosti co nejdéle a je v nich vhodným způsobem podporován  

 • uživatel, který ve spolupráci s námi a rodinou dobře zvládne přechod z domácího prostředí do naší služby

 • služba, která cíleně pracuje s klientem na udržení jeho stávajících paměťových a poznávacích schopností

 • služba, která předchází využívání restriktivních opatření a minimalizuje je

 • uživatel, kterému je sociální a ošetřovatelská péče poskytována dle individuálních potřeb a schopností

 • uživatel, který prožívá klidný a důstojný život,

 • uživatel, který za pomoci poskytované služby dokáže využívat běžně dostupné služby a nadále je v kontaktu s rodinou a přáteli

 • zvyšovat kvalitu služby v oblasti ubytování, stravování a péče

 • zaměstnanec, kterému je zajišťováno potřebné vzdělávání, výcviky, pomoc odborníků, supervize 

 

Okruh osob:  

Osoby se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž věk dosáhl 45 let, jejich situace vyžaduje speciální režim a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž nepříznivou životní situaci, nelze řešit za pomoci jiných sociálních služeb.

 

II.

Cíle:

 • uživatel, který si udrží své schopnosti a dovednosti co nejdéle a je v nich vhodným způsobem podporován  

 • uživatel, který ve spolupráci s námi, rodinou a týmem pracovníků CDZ (Centrum duševního zdraví) dobře zvládne přechod z  psychiatrické léčebny / nemocnice do naší služby,

 • služba, která cíleně pracuje s klientem na udržení jeho stávajících paměťových a poznávacích schopností

 • služba, která předchází využívání restriktivních opatření a minimalizuje je

 • uživatel, kterému je sociální a ošetřovatelská péče poskytována dle individuálních potřeb a schopností

 • uživatel, který prožívá klidný a důstojný život,

 • uživatel, který za pomoci poskytované služby a týmu pracovníků CDZ dokáže využívat běžně dostupné služby a nadále je v kontaktu s rodinou a přáteli

 • zvyšovat kvalitu služby v oblasti ubytování, stravování a péče

 • zaměstnanec, kterému je zajišťováno potřebné vzdělávání, výcviky, pomoc odborníků, supervize 

 

Okruh osob:

Osoby starší 45 let, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí psychiatrickou léčebnu prostřednictvím CDZ, kde jsou multidisciplinárním týmem CDZ shledány osobou, která potřebuje nepřetržitou 24 hodinovou podporu a péči druhé osoby v pobytovém zařízení sociální péče.

 

Bydlení a stravování

Tuto službu provozujeme v budově Na Výšině, která je umístěna nad centrem města Dubí, uprostřed přírody. Klientům můžeme nabídnout dvoulůžkové pokoje, které mají k dispozici lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a České středohoří. Každý pokoj je vybaven umyvadlem se studenou a teplou vodou, novým nábytkem, přizpůsobeným potřebám každého jednotlivého uživatele. K dalšímu vybavení podlaží náleží společná kuchyňka, odpočívadla, zařízená ve stylu obývacích pokojů, a sociální zařízení. Na daném patře se nachází i sociální zařízení, kuchyňka, společenská místnost, prostor pro relaxaci klientů a společná jídelna. Pro službu domova se zvláštním režimem využíváme i oddělení, které je zabezpečeno elektronickými zámky, tak aby se uživatelé, kteří nejsou orientováni místem, neztratili a neohrozili tak sebe samé (například pádem ze schodů). Na tomto oddělení je zvýšený počet personálu a je zde poskytována vysoce odborná péče, zaměřena na osoby trpící demencí v těch nejzašších stádiích. Pokud je vhodné počasí mohou klienti využívat i parku v okolí domova. V průběhu roku mohou navštěvovat kulturní akce konající se ve společných prostorách a účastnit se pořádaných výletů s doprovodem.

            Našim klientům je strava podávána 5x denně. Dietní stravu doporučuje lékař na základě zdravotního stavu daného uživatele (vaříme tři různé diety: racionální stravu, šetřící stravu a diabetickou stravu). Nicméně klient může odebírat dietu dle svého uvážení. Od zdravotního stavu se odvíjí i místo, kde bude strava klientovi podávána. Klient se může stravovat na pokoji, v jídelnách na jednotlivých podlažích, nebo ve velké, společné jídelně v přízemí. Na každém podlaží se nachází čajová kuchyňka s lednicí, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí pro potřeby klientu. V kuchyňce, která je umístěna v přízemí našeho Domova je i malý vařič, kde si naši klienti mohou připravit vše, nač mají chuť a co sami zvládnou.

            Jednou měsíčně se koná stravovací komise, kde mohou jednotliví klienti přednést své připomínky ke stravě přímo šéfkuchaři a vedoucí úseku komplexní péče.

           

 

Zdravotní, sociální a právní služby

Poskytovat podporu a pomoc při zajišťování zdravotní péče uživatelům - zajišťovat komplexní ošetřovatelskou činnost v rozsahu individuálních potřeb, možností a schopností uživatele. V neposlední řadě je naším posláním zajišťovat podporu sociálních a právních potřeb našich uživatelů a poskytovat informace o možnostech využití služeb specialistů

                       

Základní materiálně technické vybavení DZR Výšina

Tato budova je umístěna nad centrem města Dubí, uprostřed přírody. V této budově můžeme klientům nabídnout jedno, dvou a třílůžkové pokoje. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a České středohoří. Každý pokoj je vybaven umyvadlem se studenou a teplou vodou, novým nábytkem, přizpůsobeným potřebám každého uživatele. Pokoje jsou vybaveny tak, aby co nejvíce připomínaly domácí prostředí. Našli bychom v nich nábytek (postel, poličku, skříň, stůl, židle), přípojku TV, lůžkoviny, umyvadlo, atd. Obyvatelé mohou využívat vybavení Domova nebo si mohou pokoj vybavit / dovybavit vlastním nábytkem (po písemné dohodě). Na pátém poschodí jsou pokoje vybaveny polohovacími postelemi.

K dalšímu vybavení podlaží náleží společná kuchyňka, odpočívadla, zařízená ve stylu obývacích pokojů, a sociální zařízení. V přízemí domova jsou k dispozici počítače s možností připojení k internetu, které mohou klienti s pomocí personálu využívat (například ke komunikaci s blízkými) a společenská místnost, kde je umístěna v jedné části knihovna a v druhé tělocvična s rehabilitačními přístroji. V přízemí je rovněž umístěna dílna pro klienty a místnost pro výrobu keramiky, kde pod vedením sociálních terapeutů vyrábí uživatelé krásné věci. V přízemí se nachází i dvě místnosti s obslužnou rehabilitační péčí.

V rámci oddělení 4. patro a 3. parto jsou vstupní dveře vybaveny elektronickým zámkem s kódem, který je umístěn na viditelném místě a zajišťuje vstup na oddělení. Toto oddělení je dále rozděleno vrátky se stejným elektronickým zámkem, který zajišťuje vstup do další části oddělení. Zde jsou ubytováni klienti s pokročilým stupněm demence či Alzheimerovy demence, kteří nejsou orientováni místem a hrozí, že by se ztratili a ohrozili tím sami sebe.

Na 3. patře se nachází 2lůžka služby DZR II., která jsou určena pro osoby starší 45let, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí psychiatrickou nemocnici/ léčebnu prostřednictvím CDZ, kde jsou multidisciplinárním týmem CDZ shledány osobou, která potřebuje nepřetržitou 24 hodinovou podporu a péči druhé osoby v pobytovém zařízení sociální péče.

 

Kolem této budovy Domova se rozprostírá velký pozemek, který je částečně bezbariérový. Nachází se v něm i veliký altán, který ve slunných dnech poskytuje příjemné útočiště před slunečními paprsky a je přímo oázou klidu, jako stvořenou pro rozjímání, relaxaci a odpočinek klientů.

Budova se nachází asi 5minut od autobusové zastávky. Cesta sice vede do kopce, ale za to klidným prostředím lesa a je možné odpočinout si na několika lavičkách. Klienti vyráží s doprovodem na procházky po blízkém okolí. Kontakty na službu, včetně kontaktu na sociálního pracovníka.

 

Principy činnosti

1. Individuální přístup služby

 

Přistupujeme k uživateli, jako k jedinečné osobnosti. V maximální možné míře respektujeme:

 • soukromí uživatele a nezasahování do jeho rodinného života (zachovávání mlčenlivosti o všem, co se týče osoby uživatele, jeho domácnosti, vztahůapod.)
 • politické, náboženské aj. názory uživatele
 • zachování lidské důstojnosti, dobré pověsti a dobrého jména
 • vlastní práva uživatele
 • osobnost uživatele
 • zachování intimity, právo na komunikaci, aktivní naslouchání
 • individuální potřeby uživatele, podporujeme klienty při vykonávání běžné sebeobsluhy, tak aby ji mohli sami vykonávat co nejdéle.
 • důstojnost života - při péči musí být na prvním místě zájem uživatele
 • názor uživatele
 • finanční záležitosti
 • osobní věcí uživatele (např. korespondence apod.)
 • domácí prostředí, barevnosti, uložení osobních věcí aj.
 • denní režim - optimální personální zajištění pro momentální individuální potřeby uživatele - přizpůsobení denního režimu v největší možné míře uživateli (vstávání, osobní hygiena, rehabilitace apod.)

 

Osobní cíle jednotlivých uživatel vychází z jejich přání, potřeb a schopností. Jsou formulovány ve spolupráci klíčového pracovníka a uživatele, následně zapsány do individuálního plánu, který je postaven na společném plánování průběhu poskytované sociální služby.

Dodržujeme rovný přístup ke všem klientům – stejná práva a povinnosti pro všechny

 

2. Právní rámec služby

a)      dbáme na dodržování základních lidských práv uživatelů

b)      dodržujeme zákonné normy služby (primárně SQSS)

c)      podporujeme uživatele ve vědomí vlastní odpovědnosti

 

 

3. Partnerský vztah k uživatelům

a)      respektujeme právo volby uživatele

b)      podporujeme uplatňování vlastní vůle uživatele 

c)      respektujeme soukromí uživatelů

d)      zachováváme důstojnost uživatelů

 

 

4. Kvalita poskytovaných služeb

a)     máme kvalifikovaný personál, který se neustále vzdělává a prochází pravidelnými 

        supervizemi

b)     všem uživatelům, kteří mají zájem o volnočasové aktivity, zajišťujeme aktivity nejen

        přímo v našem zařízení, ale i mimo něj oblasti a to v oblasti sportovního, společenského

        a kulturního vyžití

e)     na základě lékařské indikace nabízíme našim uživatelům pravidelnou fyzioterapii a to 

        ve velmi dobře vybaveném oddělení fyzioterapie

 

 

 

 

Zde jsou kontakty na pracovníky PDSS, kteří jsou ve styku s veřejností:

 

ředitel PDSS - PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, tel. 602463388, reditel@pdss.cz

 

zástupce ředitele a ekonom PDSS - Ing. Jaroslava Blaaschkeová, tel. 736477125, ekonom@pdss.cz

 

manager SQSS – Ing. Josef Žid, tel. 724231094, manager@pdss.cz

 

vedoucí sociálního úseku – Mgr. Kateřina Zemanová, tel. 731446967, katerina.zemanova@pdss.cz

 

vedoucí zdravotního úseku – Martina Jelenová, tel. 731446969, martina.jelenova@pdss.cz

 

vedoucí sociální služby DZR – Bc. Markéta Bigasová, tel. 731484926, marketa.bigasova@pdss.cz

 

sociální pracovnice :

 

Přijímání žádostí a 1.patro

Vladimíra Gerhardová, DiS., tel. 774155009, socialnivedouci@pdss.cz

 

2.patro

Bc.Lenka Ponikelská, tel. 417571102, lenka.ponikelska@pdss.cz,

 

3.patro

Jana Štěpánová, DiS., tel. 417571102, jana.stepanova@pdss.cz,

 

4.patro

Marie Vávrová, DiS. tel.  417571102, irina.vavrova@pdss.cz,

 

5.patro

Lucie SIeglová, DiS. tel.  417571102, lucie.sieglova@pdss.cz

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOV PRO SENIORY - NA VÝŠINĚ, DUBÍ

 

Poslání:         

Naším posláním je poskytovat pobytové sociální služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a kteří mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby či okolí, zajistit naplnění základních potřeb a nezbytnou péči.

Prostřednictvím poskytované služby vytvářet laskavé a klidné prostředí, s cílem zajistit uživatelům kvalitní život, naplnit jejich potřeby a umožnit prožít důstojného a klidného stáří.  Respektovat jejich svobodnou vůli a zachovávat optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování.

 

Cíle:

 • uživatel, který s maximální možnou podporou zvládá péči o svou osobu nebo, který je s maximální možnou podporou a s ohledem na své možnosti a schopnosti soběstačný a samostatný
 • uživatel, který samostatně rozhoduje o vlastním životě,
 • uživatel, kterému je sociální a ošetřovatelská péče poskytována dle individuálních potřeb a schopností,
 • uživatel, který prožívá klidné a důstojné stáří,
 • uživatel, který je v kontaktu s veřejným životem, udržuje si stávající sociální kontakty a navazuje i nové
 • služba, která se svým prostředím a podmínkami pro život obyvatel co nejvíce blíží domácímu prostředí a běžnému způsobu života,
 • zvyšovat kvalitu služby v oblasti ubytování, stravování a péče  
 • zaměstnanec, kterému je zajišťováno potřebné vzdělávání, výcviky, pomoc odborníků, supervize 
 • služba, která zapojuje do péče o uživatele dobrovolníky, čímž efektivněji naplňuje jejich individuální potřeby a přání.

 

Okruh osob:  

Senioři, kteří dosáhli věku 65 let a mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby nebo okolí, zajistit naplnění základních potřeb a potřebnou péči.

 

Principy činnosti

 

1. Individuální přístup služby

 

    Přistupujeme k uživateli, jako k jedinečné osobnosti. V maximální možné míře respektujeme:

 • soukromí uživatele a nezasahování do jeho rodinného života (zachovávání mlčenlivosti o všem, co se týče osoby uživatele, jeho domácnosti, vztahů apod.)
 • politické, náboženské aj. názory uživatele
 • zachování lidské důstojnosti, dobré pověsti a dobrého jména
 • vlastní práva uživatele
 • osobnost uživatele - žít podle svého osobního zaměření
 • zachování intimity, právo na komunikaci, aktivní naslouchání
 • individuální potřeby uživatel, podporujeme klienty při vykonávání běžné sebeobsluhy, tak aby ji mohli sami vykonávat co nejdéle.
 • důstojnost života - při péči musí být na prvním místě zájem uživatele – při poskytování péče je základním předpokladem vzájemná vstřícnost
 • názor uživatele
 • finanční záležitosti
 • osobní věcí uživatele (např. korespondence apod.)
 • domácí prostředí, barevnosti, uložení osobních věcí aj.
 • denní režim - optimální personální zajištění pro momentální individuální potřeby uživatele - přizpůsobení denního režimu v největší možné míře uživateli (vstávání, osobní hygiena, rehabilitace apod.)

 

Osobní cíle jednotlivých uživatel vychází z jejich přání, potřeb a schopností. Jsou formulovány ve spolupráci klíčového pracovníka a uživatele, následně zapsány do individuálního plánu, který je postaven na společném plánování průběhu poskytované sociální služby.

 

Dodržujeme rovný přístup ke všem klientům – stejná práva a povinnosti pro všechny

 

 

2. Právní rámec služby

a)      dbáme na dodržování základních lidských práv uživatelů

b)      dodržujeme zákonné normy služby (primárně SQSS)

c)      podporujeme uživatele ve vědomí vlastní odpovědnosti

 

 

3. Partnerský vztah k uživatelům

a)      respektujeme právo volby uživatele

b)      podporujeme uplatňování vlastní vůle uživatele 

c)      respektujeme soukromí uživatelů

d)     zachováváme důstojnost uživatelů

 

 

4. Kvalita poskytovaných služeb

a)     máme kvalifikovaný personál, který se neustále vzdělává a prochází pravidelnými 

        supervizemi

b)     všem uživatelům, kteří mají zájem o volnočasové aktivity, zajišťujeme aktivity nejen

        přímo v našem zařízení, ale i mimo něj oblasti a to v oblasti sportovního, společenského

        a kulturního vyžití

e)     na základě lékařské indikace nabízíme našim uživatelům pravidelnou fyzioterapii a to 

        ve velmi dobře vybaveném oddělení fyzioterapie

 

Bydlení a stravování

Uživatelé jsou ubytováni v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích. U jednolůžkových pokojů umožňujeme dovybavení pokojů vlastním nábytkem uživatele, kompenzačními pomůckami či polohovací postelí. Plně respektujeme volby spolubydlícího daným uživatelem. Denní úklid pokojů přizpůsobujeme dle přání uživatele.            

            Našim klientům je strava podávána 5x denně. Dietní stravu doporučuje lékař na základě zdravotního stavu daného uživatele (vaříme tři různé diety: racionální stravu, šetřící stravu a diabetickou stravu). Nicméně klient může odebírat dietu dle svého uvážení. Od zdravotního stavu se odvíjí i místo, kde bude strava klientovi podávána. Klient se může stravovat na pokoji, v jídelnách na jednotlivých podlažích, nebo ve velké, společné jídelně v přízemí. Na každém podlaží se nachází čajová kuchyňka s lednicí, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí pro potřeby klientu. V kuchyňce, která je umístěna v přízemí našeho Domova je i malý vařič, kde si naši klienti mohou připravit vše, nač mají chuť a co sami zvládnou.

            Jednou měsíčně se koná stravovací komise, kde mohou jednotliví klienti přednést své připomínky ke stravě přímo šéfkuchaři a vedoucí úseku komplexní péče.

 

Materiálně technické vybavení

Tato budova je umístěna nad centrem města Dubí, uprostřed přírody. Všechny pokoje zde mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a České středohoří. Každý pokoj je vybaven umyvadlem se studenou a teplou vodou, novým nábytkem, přizpůsobeným potřebám každého jednotlivého uživatele. Pokoje jsou vybaveny tak, aby co nejvíce připomínaly domácí prostředí. K dalšímu vybavení podlaží náleží společná kuchyňka, odpočívadla, zařízená ve stylu obývacích pokojů, a sociální zařízení.

Budova se nachází asi 5minut od autobusové zastávky. Cesta sice vede do kopce, ale za to klidným prostředím lesa a je možné odpočinout si na několika lavičkách, které jsou zde k tomuto účelu nainstalovány. Vitální klienti si chodí nakupovat do centra města, které je vzdálené asi 10 minut chůze.

V této budově jsou klientům k dispozici následující společné prostory:

 • vstupní hala s kávovarem a akvariem
 • velká jídelna, kde se mimo jiné konají i kulturní akce (je opatřena projektorem určeným například k promítání filmů a koncertů. Nachází se zde také kulečníkový stůl a piano.)
 • klubovna, ve které se nachází knihovna a slouží zároveň i jako tělocvična
 • vodoléčba / rehabilitace
 • terapeutická dílna spojená s keramickou dílnou
 • bufet s kuřárnou
 • jídelny a kuchyňky na jednotlivých patrech  

 

Zdravotní, sociální a právní služby

Poskytovat podporu a pomoc při zajišťování zdravotní péče uživatelům - zajišťovat komplexní ošetřovatelskou činnost v rozsahu individuálních potřeb, možností a schopností uživatele. V neposlední řadě je naším posláním zajišťovat podporu sociálních a právních potřeb našich uživatelů a poskytovat informace o možnostech využití služeb specialistů.

 

Zde jsou kontakty na pracovníky PDSS, kteří jsou ve styku s veřejností:

 

ředitel PDSS - PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, tel. 602463388, reditel@pdss.cz

 

zástupce ředitele a ekonom PDSS - Ing. Jaroslava Blaaschkeová, tel. 736477125, ekonom@pdss.cz

 

manager SQSS – Ing. Josef Žid, tel. 724231094, manager@pdss.cz

 

vedoucí sociálního úseku – Mgr. Kateřina Zemanová, tel. 731446967, katerina.zemanova@pdss.cz

 

vedoucí zdravotního úseku – Martina Jelenová, tel. 731446969, martina.jelenova@pdss.cz

 

vedoucí sociální služby DZR – Bc. Markéta Bigasová, tel. 731484926, marketa.bigasova@pdss.cz

 

sociální pracovnice :

 

Přijímání žádostí a 1.patro

Vladimíra Gerhardová, DiS., tel. 774155009, socialnivedouci@pdss.cz

 

2.patro

Bc.Lenka Ponikelská, tel. 417571102, lenka.ponikelska@pdss.cz,

 

3.patro

Jana Štěpánová, DiS., tel. 417571102, jana.stepanova@pdss.cz,

 

4.patro

Marie Vávrová, DiS. tel.  417571102, irina.vavrova@pdss.cz,

 

5.patro

Lucie SIeglová, DiS. tel.  417571102, lucie.sieglova@pdss.cz

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOV PRO SENIORY - RUSKÁ, DUBÍ

 

Poslání:         

Naším posláním je poskytovat pobytové sociální služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a kteří mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby či okolí, zajistit naplnění základních potřeb a nezbytnou péči.

Prostřednictvím poskytované služby vytvářet laskavé a klidné prostředí, s cílem zajistit uživatelům kvalitní život, naplnit jejich potřeby a umožnit prožít důstojného a klidného stáří.  Respektovat jejich svobodnou vůli a zachovávat optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování.

 

Cíle:

 • uživatel, který s maximální možnou podporou zvládá péči o svou osobu nebo, který je s maximální možnou podporou a s ohledem na své možnosti a schopnosti soběstačný a samostatný
 • uživatel, který samostatně rozhoduje o vlastním životě,
 • uživatel, kterému je sociální a ošetřovatelská péče poskytována dle individuálních potřeb a schopností,
 • uživatel, který prožívá klidné a důstojné stáří,
 • uživatel, který je v kontaktu s veřejným životem, udržuje si stávající sociální kontakty a navazuje i nové
 • služba, která se svým prostředím a podmínkami pro život obyvatel co nejvíce blíží domácímu prostředí a běžnému způsobu života,
 • zvyšovat kvalitu služby v oblasti ubytování, stravování a péče  
 • zaměstnanec, kterému je zajišťováno potřebné vzdělávání, výcviky, pomoc odborníků, supervize 
 • služba, která zapojuje do péče o uživatele dobrovolníky, čímž efektivněji naplňuje jejich individuální potřeby a přání.

 

Okruh osob:  

Senioři, kteří dosáhli věku 65 let a mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby nebo okolí, zajistit naplnění základních potřeb a potřebnou péči.

 

Principy činnosti

 

1. Individuální přístup služby

 

    Přistupujeme k uživateli, jako k jedinečné osobnosti. V maximální možné míře respektujeme:

 • soukromí uživatele a nezasahování do jeho rodinného života (zachovávání mlčenlivosti o všem, co se týče osoby uživatele, jeho domácnosti, vztahů apod.)
 • politické, náboženské aj. názory uživatele
 • zachování lidské důstojnosti, dobré pověsti a dobrého jména
 • vlastní práva uživatele
 • osobnost uživatele - žít podle svého osobního zaměření
 • zachování intimity, právo na komunikaci, aktivní naslouchání
 • individuální potřeby uživatel, podporujeme klienty při vykonávání běžné sebeobsluhy, tak aby ji mohli sami vykonávat co nejdéle.
 • důstojnost života - při péči musí být na prvním místě zájem uživatele – při poskytování péče je základním předpokladem vzájemná vstřícnost
 • názor uživatele
 • finanční záležitosti
 • osobní věcí uživatele (např. korespondence apod.)
 • domácí prostředí, barevnosti, uložení osobních věcí aj.
 • denní režim - optimální personální zajištění pro momentální individuální potřeby uživatele - přizpůsobení denního režimu v největší možné míře uživateli (vstávání, osobní hygiena, rehabilitace apod.)

 

Osobní cíle jednotlivých uživatel vychází z jejich přání, potřeb a schopností. Jsou formulovány ve spolupráci klíčového pracovníka a uživatele, následně zapsány do individuálního plánu, který je postaven na společném plánování průběhu poskytované sociální služby.

 

Dodržujeme rovný přístup ke všem klientům – stejná práva a povinnosti pro všechny

 

 

2. Právní rámec služby

a)      dbáme na dodržování základních lidských práv uživatelů

b)      dodržujeme zákonné normy služby (primárně SQSS)

c)      podporujeme uživatele ve vědomí vlastní odpovědnosti

 

 

3. Partnerský vztah k uživatelům

a)      respektujeme právo volby uživatele

b)      podporujeme uplatňování vlastní vůle uživatele 

c)      respektujeme soukromí uživatelů

d)     zachováváme důstojnost uživatelů

 

 

4. Kvalita poskytovaných služeb

a)     máme kvalifikovaný personál, který se neustále vzdělává a prochází pravidelnými 

        supervizemi

b)     všem uživatelům, kteří mají zájem o volnočasové aktivity, zajišťujeme aktivity nejen

        přímo v našem zařízení, ale i mimo něj oblasti a to v oblasti sportovního, společenského

        a kulturního vyžití

e)     na základě lékařské indikace nabízíme našim uživatelům pravidelnou fyzioterapii a to 

        ve velmi dobře vybaveném oddělení fyzioterapie

 

Bydlení a stravování

Uživatelé jsou ubytováni v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích, ve třech budovách. U jednolůžkových pokojů umožňujeme dovybavení pokojů vlastním nábytkem uživatele, kompenzačními pomůckami či polohovací postelí. Plně respektujeme volby spolubydlícího daným uživatelem. Denní úklid pokojů přizpůsobujeme dle přání uživatele.            

            Našim klientům je strava podávána 5x denně. Dietní stravu doporučuje lékař na základě zdravotního stavu daného uživatele (vaříme tři různé diety: racionální stravu, šetřící stravu a diabetickou stravu). Nicméně klient může odebírat dietu dle svého uvážení. Od zdravotního stavu se odvíjí i místo, kde bude strava klientovi podávána. Klient se může stravovat na pokoji, v jídelnách na jednotlivých podlažích, nebo ve velké, společné jídelně v přízemí. Na každém podlaží se nachází čajová kuchyňka s lednicí, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí pro potřeby klientu. V kuchyňce, která je umístěna v přízemí našeho Domova je i malý vařič, kde si naši klienti mohou připravit vše, nač mají chuť a co sami zvládnou.

            Jednou měsíčně se koná stravovací komise, kde mohou jednotliví klienti přednést své připomínky ke stravě přímo šéfkuchaři a vedoucí úseku komplexní péče.

 

 

Materiálnětechnické vybavení

Budova domova se nachází v centru města. Pokoje jsou vybaveny tak, aby co nejvíce připomínaly domácí prostředí. Obyvatelé mohou využívat vybavení Domova nebo si mohou pokoj vybavit / dovybavit vlastním nábytkem (po písemné dohodě). Kolem objektu se nachází prostorná zahrada s altánem, který je jako stvořený pro relaxaci a odpočinek. Výhodou u této budovy je výborná dostupnost všech potřebných městských služeb pro klienty zde ubytované. Autobusová zastávka je vzdálena tři minuty chůze po rovině. V této budově jsou klientům k dispozici následující společné prostory:

 • vstupní hala
 • jídelna, kde se mimo jiné konají i kulturní akce
 • terapeutická dílna
 • společenská místnost, kde probíhají četná promítání a přednášky
 • kuchyňský kout

 

Zdravotní, sociální a právní služby

Poskytovat podporu a pomoc při zajišťování zdravotní péče uživatelům - zajišťovat komplexní ošetřovatelskou činnost v rozsahu individuálních potřeb, možností a schopností uživatele. V neposlední řadě je naším posláním zajišťovat podporu sociálních a právních potřeb našich uživatelů a poskytovat informace o možnostech využití služeb specialistů.

 

Zde jsou kontakty na pracovníky PDSS, kteří jsou ve styku s veřejností:

 

ředitel PDSS - PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, tel. 602463388, reditel@pdss.cz

 

zástupce ředitele a ekonom PDSS - Ing. Jaroslava Blaaschkeová, tel. 736477125, ekonom@pdss.cz

 

manager SQSS – Ing. Josef Žid, tel. 724231094, manager@pdss.cz

 

vedoucí sociálního úseku – Mgr. Kateřina Zemanová, tel. 731446967, katerina.zemanova@pdss.cz

 

vedoucí zdravotního úseku – Martina Jelenová, tel. 731446969, martina.jelenova@pdss.cz

 

vedoucí sociální služby DPS - Mgr. Luboš Touška - tel. 777 036 506,  vedoucidps@pdss.cz

 

sociální pracovnice :

 

Mgr. Pavlína Šmídová, tel. 417 571 007, jana.stepanova@pdss.cz

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOV PRO SENIORY - U NOVÝCH LÁZNÍ, TEPLICE

 

Poslání:         

Naším posláním je poskytovat pobytové sociální služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a kteří mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby či okolí, zajistit naplnění základních potřeb a nezbytnou péči.

Prostřednictvím poskytované služby vytvářet laskavé a klidné prostředí, s cílem zajistit uživatelům kvalitní život, naplnit jejich potřeby a umožnit prožít důstojného a klidného stáří.  Respektovat jejich svobodnou vůli a zachovávat optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování.

 

Cíle:

 • uživatel, který s maximální možnou podporou zvládá péči o svou osobu nebo, který je s maximální možnou podporou a s ohledem na své možnosti a schopnosti soběstačný a samostatný
 • uživatel, který samostatně rozhoduje o vlastním životě,
 • uživatel, kterému je sociální a ošetřovatelská péče poskytována dle individuálních potřeb a schopností,
 • uživatel, který prožívá klidné a důstojné stáří,
 • uživatel, který je v kontaktu s veřejným životem, udržuje si stávající sociální kontakty a navazuje i nové
 • služba, která se svým prostředím a podmínkami pro život obyvatel co nejvíce blíží domácímu prostředí a běžnému způsobu života,
 • zvyšovat kvalitu služby v oblasti ubytování, stravování a péče  
 • zaměstnanec, kterému je zajišťováno potřebné vzdělávání, výcviky, pomoc odborníků, supervize 
 • služba, která zapojuje do péče o uživatele dobrovolníky, čímž efektivněji naplňuje jejich individuální potřeby a přání.

 

Okruh osob:  

Senioři, kteří dosáhli věku 65 let a mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby nebo okolí, zajistit naplnění základních potřeb a potřebnou péči.

 

Principy činnosti

 

1. Individuální přístup služby

 

    Přistupujeme k uživateli, jako k jedinečné osobnosti. V maximální možné míře respektujeme:

 • soukromí uživatele a nezasahování do jeho rodinného života (zachovávání mlčenlivosti o všem, co se týče osoby uživatele, jeho domácnosti, vztahů apod.)
 • politické, náboženské aj. názory uživatele
 • zachování lidské důstojnosti, dobré pověsti a dobrého jména
 • vlastní práva uživatele
 • osobnost uživatele - žít podle svého osobního zaměření
 • zachování intimity, právo na komunikaci, aktivní naslouchání
 • individuální potřeby uživatel, podporujeme klienty při vykonávání běžné sebeobsluhy, tak aby ji mohli sami vykonávat co nejdéle.
 • důstojnost života - při péči musí být na prvním místě zájem uživatele – při poskytování péče je základním předpokladem vzájemná vstřícnost
 • názor uživatele
 • finanční záležitosti
 • osobní věcí uživatele (např. korespondence apod.)
 • domácí prostředí, barevnosti, uložení osobních věcí aj.
 • denní režim - optimální personální zajištění pro momentální individuální potřeby uživatele - přizpůsobení denního režimu v největší možné míře uživateli (vstávání, osobní hygiena, rehabilitace apod.)

 

Osobní cíle jednotlivých uživatel vychází z jejich přání, potřeb a schopností. Jsou formulovány ve spolupráci klíčového pracovníka a uživatele, následně zapsány do individuálního plánu, který je postaven na společném plánování průběhu poskytované sociální služby.

 

Dodržujeme rovný přístup ke všem klientům – stejná práva a povinnosti pro všechny

 

 

2. Právní rámec služby

a)      dbáme na dodržování základních lidských práv uživatelů

b)      dodržujeme zákonné normy služby (primárně SQSS)

c)      podporujeme uživatele ve vědomí vlastní odpovědnosti

 

 

3. Partnerský vztah k uživatelům

a)      respektujeme právo volby uživatele

b)      podporujeme uplatňování vlastní vůle uživatele 

c)      respektujeme soukromí uživatelů

d)     zachováváme důstojnost uživatelů

 

 

4. Kvalita poskytovaných služeb

a)     máme kvalifikovaný personál, který se neustále vzdělává a prochází pravidelnými 

        supervizemi

b)     všem uživatelům, kteří mají zájem o volnočasové aktivity, zajišťujeme aktivity nejen

        přímo v našem zařízení, ale i mimo něj oblasti a to v oblasti sportovního, společenského

        a kulturního vyžití

e)     na základě lékařské indikace nabízíme našim uživatelům pravidelnou fyzioterapii a to 

        ve velmi dobře vybaveném oddělení fyzioterapie

 

Bydlení a stravování

Uživatelé jsou ubytováni v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích, ve třech budovách. U jednolůžkových pokojů umožňujeme dovybavení pokojů vlastním nábytkem uživatele, kompenzačními pomůckami či polohovací postelí. Plně respektujeme volby spolubydlícího daným uživatelem. Denní úklid pokojů přizpůsobujeme dle přání uživatele.            

            Našim klientům je strava podávána 5x denně. Dietní stravu doporučuje lékař na základě zdravotního stavu daného uživatele (vaříme tři různé diety: racionální stravu, šetřící stravu a diabetickou stravu). Nicméně klient může odebírat dietu dle svého uvážení. Od zdravotního stavu se odvíjí i místo, kde bude strava klientovi podávána. Klient se může stravovat na pokoji, v jídelnách na jednotlivých podlažích, nebo ve velké, společné jídelně v přízemí. Na každém podlaží se nachází čajová kuchyňka s lednicí, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí pro potřeby klientu. V kuchyňce, která je umístěna v přízemí našeho Domova je i malý vařič, kde si naši klienti mohou připravit vše, nač mají chuť a co sami zvládnou.

            Jednou měsíčně se koná stravovací komise, kde mohou jednotliví klienti přednést své připomínky ke stravě přímo šéfkuchaři a vedoucí úseku komplexní péče.

 

 

Materiálnětechnické vybavení

Objekt domova Teplice se nachází v centru města. Pokoje jsou vybaveny tak, aby co nejvíce připomínaly domácí prostředí. Obyvatelé mohou využívat vybavení Domova nebo si mohou pokoj vybavit / dovybavit vlastním nábytkem (po písemné dohodě). V zadní části objektu se nachází prostorná zahrada s altánem, který je jako stvořený pro relaxaci a odpočinek. Výhodou u této budovy je výborná dostupnost všech potřebných služeb pro klienty zde ubytované. Autobusová zastávka je vzdálena minutu chůze po rovině. Městské služby jsou vzdáleny cca čtyři minuty chůze naproti domovu přes park. Dalšími důležitými body v blízkosti tohoto Domova jsou lázeňské domy a botanická zahrada.

V této budově jsou klientům k dispozici následující společné prostory:

 • vstupní hala s kávovarem
 • jídelna, kde se mimo jiné konají i kulturní akce
 • terapeutická dílna
 • terasa

 

Zdravotní, sociální a právní služby

Poskytovat podporu a pomoc při zajišťování zdravotní péče uživatelům - zajišťovat komplexní ošetřovatelskou činnost v rozsahu individuálních potřeb, možností a schopností uživatele. V neposlední řadě je naším posláním zajišťovat podporu sociálních a právních potřeb našich uživatelů a poskytovat informace o možnostech využití služeb specialistů.

 

Zde jsou kontakty na pracovníky PDSS, kteří jsou ve styku s veřejností:

 

ředitel PDSS - PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, tel. 602463388, reditel@pdss.cz

 

zástupce ředitele a ekonom PDSS - Ing. Jaroslava Blaaschkeová, tel. 736477125, ekonom@pdss.cz

 

manager SQSS – Ing. Josef Žid, tel. 724231094, manager@pdss.cz

 

vedoucí sociálního úseku – Mgr. Kateřina Zemanová, tel. 731446967, katerina.zemanova@pdss.cz

 

vedoucí zdravotního úseku – Martina Jelenová, tel. 731446969, martina.jelenova@pdss.cz

 

vedoucí sociální služby DPS - Mgr. Luboš Touška - tel. 777 036 506,  vedoucidps@pdss.cz

 

sociální pracovnice  - Mgr. Renata Horová, tel: 774 155 008, e-mail: socialnitp@pdss.cz