Obsah

Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí - Teplice. Jsme organizace, jejíž principy jsou založeny na individuálním přístupu k jednotlivým klientům. Naše činnost směřuje především k tomu, aby klienti žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby byl jejich způsob života důstojný; a aby neztráceli dosavadní společenské kontakty.

      Naše organizace se již několik desítek let věnuje péči o seniory. Po celou dobu se neustále snažíme v naší činnosti zdokonalovat a učit se novým metodám a přístupům. Od roku 1974, kdy byl náš Domov založen, prošla naše společnost mnohými změnami a tím pádem se změnil i pohled na péči o seniory. Dříve bylo zvykem klienty v mnohých případech přepečovávat a co nejvíce jim jejich život usnadnit, což mělo často za následek, že klienti rychleji přestávali být schopni dělat úkony, které jim do té doby nečinili obtíže. I dnes o klienty pečujeme, ale s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám tak, abychom jim pomáhali s úkony, které nejsou sami schopni vykonávat, ale zároveň jsme u nich co nejdéle udržovali jejich dosavadní schopnosti. Klademe důraz na klientovu svobodnou vůli a na jeho soukromí.

Novinky

03.12.2020

Návštěvy PDSS

Změna v udělování výjimek pro násvštěvu PDSS.

Detail Aktuality

Od 25. května 2018 platí Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.Práva a povinnosti v do tohoto data platném zákoně o ochraně osobních údajů byla nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Naše organizace se tě mito nařízeními samozřejmě tak řídí. Více o pravidlech, kterými se řídíme naleznete přímo v sekci věnované GDPR.

Návštěvy v PDSS

 

Návštěvy v PDSS a pobyt mimo zařízení

 

Na základě usnesení vlády ze dne 30.listopadu 2020 č. 1264, které aktualizuje výjimky ze zákazu návštěv v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, rozšiřujeme již známé výjimky a přidáváme možnost návštěvy třetí osoby u klientů, pokud splní níže uvedené podmínky.

Dále na základě usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 o změně krizového opatření měníme podmínky pobytu seniorů mimo zařízení.

 

Vzhledem k tomu, že nákaza se průběžně v domovech objevuje, jak mezi klienty, tak mezi personálem, nejsme schopni z personálních důvodů zajistit testování přímo v našich zařízeních, ale bez negativního testu na Covid-19, který není starší 2 dnů Vás do zařízení pustit nemůžeme.

Výjimkou je situace, kdy jste Covid-19 prodělali. Zde místo výsledku testu na Covid–19 potřebujeme vidět rozhodnutí o ukončení karantény nebo izolace, které není starší 90 dnů. Stejně tak Vás do zařízení pustíme jen s respirátorem FFP2 nebo KN 95 bez výdechového filtru.

Mění se i místa návštěv. Návštěvy nebudou možné venku, ale pouze ve vnitřních prostorách, které Vám určí personál. Díky karanténám a izolacím bojujeme s nedostatkem prostorů, proto je možné, že se budou v průběhu času měnit. U klientů, kteří jsou upoutáni na lůžko a není možné je přesunout na vozík, proběhne návštěva přímo na pokoji klienta. Vždy se řiďte pokyny pracovníka.

Délka návštěvy je nastavena na 30 minut maximálně pro dvě osoby jednou za 14 dní.

 

Návštěvní doby jsou staveny následně:  

PO – NE     9:00, 10:00    13:00 – 16:00.

 

Návštěv nelze povolit u klientů, kteří jsou aktuálně v izolaci nebo v karanténě. Toto trvá, dokud izolace či karanténa neskončí.

V létě často docházelo k nedodržování nošení roušek po dobu návštěvy. V případě, že nebudete mít respirátor nasazen v průběhu celé návštěvy, dochází k porušení pravidel pro udělení výjimky, návštěva bude ukončena a další návštěva nebude umožněna.

Časté jsou dotazy na dovolené klientů v domácím prostředí.

Usnesení vlády ČR ze dne 14.2 2021 č. 125 o přijetí krizového opatření nastavuje nové podmínky pro uskutečnění návštěvy. Ruší volné vycházení seniorů, které bylo nastaveno po dobu šesti hodin a ruší možnost pobytu mimo zařízení s návratem podmíněným negativním testem. V praxi to znamená, že mimo naše zařízení mohou jen senioři, kteří mají jednolůžkový pokoj a budou moci po návratu splnit karanténu. Další podmínkou je, že po celou dobu pobytu mimo zařízení budou používat respirátor třídy alespoň FFP2 nbo KN95.

Bohužel nemáme volná lůžka, kde by mohli ostatní senioři po případné návštěvě být v karanténě.

Víme, že se Vám nastavená opatření mohou zdát přísná a zbytečná, ale tato pravidla určuje nařízení vlády ČR a doporučený postupu vypracovaný MPSV. Pro nás z něho vyplývá, že personál permanentně používá ochranné prostředky, při styku se seniory je vybaven respirátory, štíty a každých pět dní je testován antigenními testy, abychom udrželi prostředí domova bezpečné. Touto cestou Vám chceme předem poděkovat za vstřícnost, porozumění a účast na zajištění bezpečného prostředí pro Vaše blízké.

Dle čerstvých informací Vám v Teplické nemocnici, na odběrovém místě, udělaj i antigenní test na covid za cca 500Kč. Nám stačí při příchodu na návštěvu předložit sms či mail o výsledku a vyplněné čestné prohlášení (soubor ke stažení). To nám stačí i v případě, kdy jste Covid-19 prodělali před méně než 90 dny.  Snad vám tato informace pomůže. 🙂 Klidné a zdravé dny.

 

Jak přesně postupovat najdete v doporučeném postupu Návštěvy v době Covidu – 19.