Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na PDSS Dubí - Teplice p.o.

Centrální podatelna
 
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

Adresa:

Na Výšině 494
417 01 Dubí
IČO: 63787849

Telefonní ústředna:

Tel.: 417 571 102
Fax: 417 571 993E-mail & WWW:
e-mail: pdss@pdss.cz
WWW: http://www.pdss.cz

Korespondenční adresa pro klienty umístěné v objektu Dubí - Ruská ul.:

Ruská 37/130
417 01 Dubí

Korespondenční adresa pro klienty umístěné v objektu Teplice – U Nových lázní:

U Nových lázní 1183/8
415 01 Teplice

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí až pátek od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Ministerstvo vnitra dále nezpracovává. Na tomto pracovišti je možné i osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích.

Elektronická adresa podatelny: pdss@pdss.cz

ID datové schránky: ndhkhw

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 • přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk (USB flash disk nemusí být z důvodu bezpečnosti přijat),
 • předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Ochrana osobních a citlivých údajů:

Podkrušnohorské domovy sociálních  služeb Dubí – Teplice, p.o.   shromaždují a zpracovávají osobní údaje žadatelů, uživatelů služeb (zástupců těchto osob) a poskytovatelů služeb (zaměstnanců a dalších osob organizace) na základě prohlášení osob o souhlasu se zpracováním osobních údajů a využíváním rodného čísla.

Shromaždovány jsou pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné k výkonu poskytování služeb. Osobní údaje jsou organizací shromaždovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních úd, o ochraně osobních údajů v platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze dne 14. 3. 2006 v platném znění.

Organizace zajišťuje bezpečnost osobních dat a ochranu před jejich zneužitím. Rodné číslo je zpracováváno pouze pro nezbytnou potřebu organizace. Je vedeno výhradně v agendách podléhajících zvláštnímu režimu zpracování a zabezpečení a řídí se dle ustanovení §13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění.

Osobní údaje jsou zpracovávány s cílem zabezpečit výkon služeb sociální péče v rozsahu a činnostech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze dne 14 .3. 2006 v platném znění a vyhláškou, kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. Jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy uzavřené k poskytování sociální péče a nezbytné péče zdravotní.

Příjemcem osobních dat jsou výhradně pověření zaměstnanci organizace, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu zákona a vnitrních předpisů organizace. Doba uchovávání osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vnitřními předpisy. Osobní údaje uživatelů služeb zpracovává organizace po dobu umístění a poskytování služby sociální péče až do doby archivace a skartace.

Ochrana osobních a citlivých údajů

Podkrušnohorské domovy sociálních  služeb Dubí – Teplice, p.o. shromaždují a zpracovávají osobní údaje žadatelů, uživatelů služeb (zástupců těchto osob) a poskytovatelů služeb (zaměstnanců a dalších osob organizace) na základě prohlášení osob o souhlasu se zpracováním osobních údajů a využíváním rodného čísla.

Shromaždovány jsou pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné k výkonu poskytování služeb. Osobní údaje jsou organizací shromaždovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních úd, o ochraně osobních údajů v platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze dne 14. 3. 2006 v platném znění.

Organizace zajišťuje bezpečnost osobních dat a ochranu před jejich zneužitím. Rodné číslo je zpracováváno pouze pro nezbytnou potřebu organizace. Je vedeno výhradně v agendách podléhajících zvláštnímu režimu zpracování a zabezpečení a řídí se dle ustanovení §13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění.

Osobní údaje jsou zpracovávány s cílem zabezpečit výkon služeb sociální péče v rozsahu a činnostech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze dne 14 .3. 2006 v platném znění a vyhláškou, kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. Jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy uzavřené k poskytování sociální péče a nezbytné péče zdravotní.

Příjemcem osobních dat jsou výhradně pověření zaměstnanci organizace, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu zákona a vnitrních předpisů organizace. Doba uchovávání osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vnitřními předpisy. Osobní údaje uživatelů služeb zpracovává organizace po dobu umístění a poskytování služby sociální péče až do doby archivace a skartace.
Hejtman Ústeckého kraje
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.
Hlavní budova Na Výšině Na Výšině 494
417 01 Dubí
IČ: 63787849
Tel.: +420 417 571 102 (ústředna)
Fax: +420 417 571 993
E-mail: pdss@pdss.cz

Další kontakty dle oddělení
Podpořil
Ústecký kraj

Další sponzoři a dárci
Projekty


Realizace projektu (pdf) •  Fotografie

Děkujeme Vám všem, kdo nás podporujete.

Je jedno jestli nám pomáháte finančně, materiálně nebo třeba bezplatným poskytováním svých služeb. Ceníme si Vás všech stejně, protože každý z Vás co nám pomáháte děláte přesně to, co je ve vašich silách a možnostech, čehož my si velmi ceníme. I zdánlivě málo nám může hodně pomoci. Veliké díky.

Obyvatelé a personál PDSS

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory

Pro seniory, kteří dosáhli věku 65 let a mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby nebo okolí, zajistit naplnění základních potřeb a potřebnou péči.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž věk dosáhl 45 let, jejich situace vyžaduje speciální režim a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž nepříznivou životní situaci, nelze řešit za pomoci jiných sociálních služeb.

Alzheimer centrum

Alzheimer centrum

Naše zařízení se mimo jiné zabývá poradenstvím a dlouhodobou péčí o osoby trpící Alzheimerovou chorobou.