Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Poskytované služby

Pokud máte zájem o námi poskytované služby potřebujete:

  • naši vyplněnou žádost, která je ke stažení na těchto stránkách anebo k vyzvednutí v kanceláři sociálních pracovnic na naší adrese
  • náš formulář – Vyjádření praktického lékaře (originál)
  • kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (v případě, že byl zájemci přiznán)
  • kopii ustanovení zvláštního příjemce důchodu či příspěvku na péči (pokud byl zájemci ustanoven)
  • rozhodnutí o ustanovení opatrovníka (pokud byla provedena úprava způsobilosti k právním úkonům u zájemce)

Kompletně vyplněnou žádost je možné zaslat poštou na adresu:

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině 494, 417 01, či osobně předat sociální pracovnici v našich jednotlivých domovech v Dubí nebo v Teplicích. Jakmile bude Vaše žádost doručena do PDSS Dubí - Teplice, v nejbližším možném termínu bude provedeno Jednání se zájemcem o sociální službu v místě Vašeho současného pobytu nebo přímo v PDSS Dubí - Teplice. Toto jednání provádí vedoucí sociálního úseku a vrchní sestra.  Nejpozději v průběhu jednání se zájemcem o službu můžete předložit požadované dokumenty vedoucí sociálního úseku. V případě nedodání potřebných informací bude žadatel i nadále veden jako žadatel bez provedeného jednání se zájemcem o službu.

O termínu Jednání se zájemcem o sociální službu budete vždy předem informováni.

Následně bude žádost posouzena v Přijímací komisi PDSS Dubí - Teplice.

V případě, že bude Vaše žádost schválena, bude žádost zařazena do evidence žadatelů o sociální službu a o této skutečnosti budete písemně vyrozuměni. V případě volného místa budete kontaktováni a bude domluven termín nástupu do PDSS Dubí - Teplice.

V případě, že bude Vaše zamítnuta, tzn. nebudete splňovat podmínky pro přijetí do PDSS Dubí - Teplice, bude Vám zasláno písemné vyrozumění o nepřijetí do PDSS Dubí - Teplice, a to včetně odůvodnění.

Před podáním žádosti se mohou zájemci o službu a jejich blízcí prostřednictvím vedoucí sociálního úseku seznámit s naším zařízením v Dubí nebo v Teplicích, nabídkou a rozsahem poskytovaných služeb. Je vhodné se s vedoucí sociálního úseku vždy předem domluvit o termínu schůzky.

V případě žadatelova přijetí si prosím přečtěte Pokyny k nástupu do PDSS. V tomto dokumentu najdete seznam všech věcí, které bude zapotřebí udělat či přinést sebou k nástupu do PDSS.

Úřední hodiny sociálních pracovnic:

Pondělí 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Úterý 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Středa 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Čtvrtek 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Pátek 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30


Poznámka:

V případě nepřítomnosti vedoucí sociálního úseku se prosím obraťte na recepci domova. Po předchozí domluvě je možná osobní schůzka či konzultace i mimo úřední hodiny.
Hejtman Ústeckého kraje
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.
Hlavní budova Na Výšině Na Výšině 494
417 01 Dubí
IČ: 63787849
Tel.: +420 417 571 102 (ústředna)
Fax: +420 417 571 993
E-mail: pdss@pdss.cz

Další kontakty dle oddělení
Podpořil
Ústecký kraj

Další sponzoři a dárci
Projekty


Realizace projektu (pdf) •  Fotografie

Děkujeme Vám všem, kdo nás podporujete.

Je jedno jestli nám pomáháte finančně, materiálně nebo třeba bezplatným poskytováním svých služeb. Ceníme si Vás všech stejně, protože každý z Vás co nám pomáháte děláte přesně to, co je ve vašich silách a možnostech, čehož my si velmi ceníme. I zdánlivě málo nám může hodně pomoci. Veliké díky.

Obyvatelé a personál PDSS

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory

Pro seniory, kteří dosáhli věku 65 let a mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby nebo okolí, zajistit naplnění základních potřeb a potřebnou péči.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž věk dosáhl 45 let, jejich situace vyžaduje speciální režim a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž nepříznivou životní situaci, nelze řešit za pomoci jiných sociálních služeb.

Alzheimer centrum

Alzheimer centrum

Naše zařízení se mimo jiné zabývá poradenstvím a dlouhodobou péčí o osoby trpící Alzheimerovou chorobou.